لیست مجلات گروه علوم تربیتی

 
سایت روان اینفو وضعیت مجلات را از نظر فرایند بررسی مقالات علمی و پژوهشی به دسته های زیر تقسیم بندی کرده است. این دسته بندی صرفاً بر اساس پاسخدهی مجله مذکور به مقاله سابمیت شده و مدت زمان چاپ مقاله ایجاد شده است و ربطی به وضعیت علمی مقاله ندارد. همچنین می توانید برای اطلاع از وضعیت انتشار و درجه علمی مجلات به وب سایت دبیر خانه کمیسون نشریات علمی کشور (http://journals.msrt.ir/) مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر در زمینه انتخاب مجله مناسب اینجا را کلیک کنید.

  • وضعیت پاسخدهی و انتشار: خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف
  • نظرات شما می تواند ما را درشناسایی بیشتر مجلات کمک کند.
لیست مجلات علوم تربیتی
ردیف عنوان زبان وضعیت انتشار نمایه
1 فنآوری آموزش و یادگیری فارسی ندارد نامشخص
2 پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی فارسی ندارد نامشخص
3 فصلنامه روانشناسی تربیتی فارسی خوب علمی پژوهشی/ISC
4 پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی فارسی ندارد نامشخص
5 فصلنامه مطالعات دانش شناسی فارسی ندارد نامشخص
6 مجله علوم تربیتی فارسی متوسط علمی پژوهشی/ISC
7 فصلنامه تعلیم و تربیت فارسی متوسط علمی پژوهشی/ISC
8 انديشه های نوين تربيتی فارسی خوب علمی پژوهشی/ISC
9 رویکرد های نوین آموزشی فارسی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
10 مجله روانشناسی و علوم تربیتی فارسی خیلی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
11 نوآوری های مدیریت آموزشی فارسی ندارد علمی پژوهشی/ISC
12 تحقیقات مدیریت آموزشی فارسی ندارد علمی پژوهشی/ISC
13 مجله مطالعات روانشناسی تربیتی فارسی خیلی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
14 فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی فارسی خوب علمی پژوهشی/ISC
15 فصلنامه روانشناسی مدرسه فارسی متوسط علمی پژوهشی/ISC
16 ناتوانایی های یادگیری فارسی متوسط علمی پژوهشی/ISC
17 نشریه تعلیم و تربیت استثنایی فارسی خوب علمی پژوهشی/ISC
18 فصلنامه ایرانی کودکان استثنایی فارسی خوب علمی پژوهشی/ISC
 
 
ردیف 1
عنوان فارسی فنآوری آموزش و یادگیری
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه نامشخص
صاحب امتیاز دانشگاه علامه طباطبایی 
منتشر کننده دانشگاه علامه طباطبایی 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=38
کلید واژه فنآوری آموزش و یادگیری، دانشگاه علامه طباطبایی
 
 
ردیف 2
عنوان فارسی پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه نامشخص
صاحب امتیاز دانشگاه علامه طباطبایی 
منتشر کننده دانشگاه علامه طباطبایی 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=39
کلید واژه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، مدیریت آموزش، دانشگاه علامه طباطبایی
 
 
ردیف 3
عنوان فارسی فصلنامه روانشناسی تربیتی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه علامه طباطبایی 
منتشر کننده دانشگاه علامه طباطبایی 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=36
کلید واژه فصلنامه روانشناسی تربیتی، علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
 
 
ردیف 4
عنوان فارسی پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه علامه طباطبایی 
منتشر کننده دانشگاه علامه طباطبایی 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=37
کلید واژه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبایی
 
 
ردیف 5
عنوان فارسی فصلنامه مطالعات دانش شناسی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه علامه طباطبایی 
منتشر کننده دانشگاه علامه طباطبایی 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=40
کلید واژه فصلنامه مطالعات دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 
 
ردیف 6
عنوان فارسی مجله علوم تربیتی
عنوان لاتین Journal of education
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه شهبد چمران اهواز
منتشر کننده دانشگاه شهبد چمران اهواز
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://education.scu.ac.ir/
کلید واژه مجله علوم تربیتی، روانشناسی تربیتی، دانشگاه شهبد چمران اهواز
 
 
ردیف 7
عنوان فارسی فصلنامه تعلیم و تربیت
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش
منتشر کننده پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=366
کلید واژه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش، فصلنامه تعلیم و تربیت، روانشناسی ترببتی
 
 
ردیف 8
عنوان فارسی انديشه های نوين تربيتی
عنوان لاتین Quarterly Journal of New Thoughts on Education
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه الزهرا - دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی
منتشر کننده دانشگاه الزهرا - دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله 1000000ریال
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journals.alzahra.ac.ir/jontoe/
کلید واژه انديشه های نوين تربيتی، روانشناسی تربیتی، دانشگاه الزهرا
 
 
ردیف 9
عنوان فارسی رویکرد های نوین آموزشی (مجله دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی  دانشگاه اصفهان)
عنوان لاتین New educational approaches
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه اصفهان
منتشر کننده دانشگاه اصفهان
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://uijs.ui.ac.ir/nea/
کلید واژه رویکرد های نوین آموزشی، مجله دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی  دانشگاه اصفهان، روانشناسی تربیتی
 
 
ردیف 10
عنوان فارسی مجله روانشناسی و علوم تربیتی
عنوان لاتین Psychology & Educational science
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
منتشر کننده دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jpsyedu.ut.ac.ir/
کلید واژه مجله روانشناسی و علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران،
 
 
ردیف 11
عنوان فارسی نوآوری های مدیریت آموزشی
عنوان لاتین Journal of modern thoughts in education
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
منتشر کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jmte.riau.ac.ir/
کلید واژه نوآوری های مدیریت آموزشی، علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 
 
ردیف 12
عنوان فارسی تحقیقات مدیریت آموزشی
عنوان لاتین Journal of educational administration research quartery
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهشی
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
منتشر کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jearq.riau.ac.ir/
کلید واژه تحقیقات مدیریت آموزشی، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
 
 
ردیف 13
عنوان فارسی مجله مطالعات روانشناسی تربیتی
عنوان لاتین Journal of educational psychology studies
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه سیستان و بلوچستان
منتشر کننده دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه سیستان و بلوچستان
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jeps.usb.ac.ir/
کلید واژه مطالعات روانشناسی تربیتی، دانشگاه زاهدان
 
 
ردیف 14
عنوان فارسی فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی
عنوان لاتین Quarterly journal of  Educational Leadership & Administration
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
منتشر کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journals.iau-garmsar.ac.ir/portal/index.php
کلید واژه فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
 
 
 

ردیف 15
عنوان فارسی فصلنامه روانشناسی مدرسه
عنوان لاتین Journal of school psychology
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه محقق اردبیلی
منتشر کننده دانشگاه محقق اردبیلی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jsp.uma.ac.ir/
کلید واژه فصلنامه روانشناسی مدرسه، مدرسه،
 
 
 

ردیف 16
عنوان فارسی ناتوانایی های یادگیری
عنوان لاتین Learning disabilities
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه محقق اردبیلی
منتشر کننده دانشگاه محقق اردبیلی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jld.uma.ac.ir/
کلید واژه ناتوانایی های یادگیری، آموزش
 
 
ردیف 17
عنوان فارسی مجله تعلبم و تربیت استثنایی
عنوان لاتین Journal of exceptional education
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز سازمان آموزش و پرورش استثنایی
منتشر کننده سازمان آموزش و پرورش استثنایی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله رایگان
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.exceptionaleducation.ir/  
کلید واژه مجله تعلیم و تربیت استثنایی، آموزش و پرورش استثنایی، کودکان
 
 
ردیف 18
عنوان فارسی فصلنامه کودکان استثنایی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
منتشر کننده پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=1091
کلید واژه فصلنامه کودکان استثنایی، آموزش و پرورش
 
 

توسط : admin | تاریخ : 1393/06/14 | نظرات