سایت روان اینفو وضعیت مجلات را از نظر فرایند بررسی مقالات علمی و پژوهشی به دسته های زیر تقسیم بندی کرده است. این دسته بندی صرفاً بر اساس پاسخدهی مجله مذکور به مقاله سابمیت شده و مدت زمان چاپ مقاله ایجاد شده است و ربطی به وضعیت علمی مقاله ندارد. همچنین می توانید برای اطلاع از وضعیت انتشار و درجه علمی مجلات به وب سایت دبیر خانه کمیسون نشریات علمی کشور (http://journals.msrt.ir/) مراجعه کنید. برای اطلاعات بیشتر در زمینه انتخاب مجله مناسب اینجا را کلیک کنید.
Ø      وضعیت پاسخدهی و انتشار: خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف، خیلی ضعیف
Ø      نظرات شما می تواند ما را درشناسایی بیشتر مجلات کمک کند.
لیست مجلات روانشناسی عمومی، بالینی و سلامت

ردیف عنوان زبان وضعیت انتشار نمایه
1 مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران فارسی خیلی خوب علمی پژوهشی/ISC
2 پژوهش های روانشناختی فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
3 فصلنامه روانشناسی فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
4 فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
5 فصلنامه روانشناسی بالینی فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
6 فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی فارسی خیلی خوب علمی پژوهشی/ISC
7 مجله پژوهش های کاربردی روانشناسی (روانشناسی و علوم تربیتی سابق) فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
8 فصلنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
9 فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی فارسی خیلی خوب علمی پژوهشی/ISC
10 فصلنامه روانشناسی شناختی فارسی خیلی خوب علمی پژوهشی/ISC
11 دو فصلنامه روانشناسی معاصر فارسی خیلی خوب علمی پژوهشی/ISC
12 International journal of psychology(IPA) انگلیسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
13 فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
14 فصلنامه روانشناسی کاربردی فارسی خیلی خوب علمی پژوهشی/ISC
15 Iranian journal of clinical psychology (IJCP) انگلیسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
16 مجله خانواده پژوهی فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
17 مجله تحقیقات علوم رفتاری فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
18 مجله اصول بهداشت روانی فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
19 فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روان شناختی فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
20 اندازه گیری های تربیتی فارسی خیلی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
21 دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار) فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
22 فصلنامه تازه های رواندرمانی فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
23 پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روانشناسی سابق) فارسی متوسط علمی پژوهشی/ISC
24 مجله تحقیقات علوم رفتاری فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
25 مجله تخصصی پژوهش و سلامت فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
26 Journal of Family and Reproductive Health انگلیسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
27 مجله مطالعات ناتوانی فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
28 مجله تحقیقات سلامت فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
29 مجله روانشناسی و دین فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
30 فصلنامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان فارسی ضعیف نامشخص
31 تازه های روانشناسی کودک و نوجوان فارسی ضعیف نامشخص
32 Iranian Journal of Cognition and Education (IJCE) انگلیسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
33 مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
34 فصلنامه تخصصی روانسنجی فارسی ضعیف نامشخص
35 مجله دستاورد هاي روانشناختي فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
36 مجله علمی- پژوهشی روانشناسی افراد استثنایی فارسی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
37 فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی فارسی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
38 فصلنامه تازه های علوم شناختی فارسی ؟ علمی پژوهشی/ISC
39 خانواده و پژوهش فارسی متوسط علمی پژوهشی/ISC
40 روش ها و مدل های روانشناختی فارسی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
41 فصلنامه علوم روانشناختی فارسی ضعیف علمی پژوهشی/ISC
 
 
 

ردیف 1
عنوان فارسی مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران
عنوان لاتین Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology (IJPCP)
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش- PsycINFO, EMRO Index Medicus, Index Copernicus, Ebsco, Ulrich's Periodicals Directory, DOAJ, CAB Abstracts, ISC, Scientific Information Database, Magiran & IranMedex
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران 
منتشر کننده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://ijpcp.iums.ac.ir
کلید واژه مجله روانپزشکی، روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، انستیتو روانپزشکی ایران
 
 
ردیف 2
عنوان فارسی پژوهش های روانشناختی
عنوان لاتین Psychological research
زبان مجله فارسی/ انگلیسی
نوع نمایه علمی پژوهش-
صاحب امتیاز دکتر رضا زمانی 
منتشر کننده -
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://psychresearch.ir
کلید واژه مجله پژوهش های روانشناختی، روانشناسی بالینی، نشر نیوند
 
 
ردیف 3
عنوان فارسی فصلنامه روانشناسی
عنوان لاتین Journal of psychology
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش- PsycINFO, EMRO Index Medicus, Index Copernicus, Ebsco, Ulrich's Periodicals Directory, DOAJ, CAB Abstracts, ISC, Scientific Information Database, Magiran & IranMedex
صاحب امتیاز انجمن ایرانی روانشناسی 
منتشر کننده انجمن ایرانی روانشناسی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.iranapsy.ir/fa/journal/download
کلید واژه مجله روانشناسی، روانشناسی بالینی، انجمن ایرانی روانشناسی، جواد اژه ای
 
 
ردیف 4
عنوان فارسی فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی
عنوان لاتین Knowledge and research in applied psychology
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان 
منتشر کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journals.khuisf.ac.ir/jsr-p 
کلید واژه فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، خوراسگان، دانشگاه آزاد
 
 
ردیف 5
عنوان فارسی فصلنامه روانشناسی بالینی
عنوان لاتین Journal of Clinical Psycology
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه سمنان 
منتشر کننده دانشگاه سمنان 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.jcp.semnan.ac.ir
کلید واژه فصلنامه روانشناسی بالینی،دانشگاه سمنان
 
 
ردیف 6
عنوان فارسی فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی
عنوان لاتین Research in Psychological Health
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه خوارزمي تهران (تربیت معلم سابق)
منتشر کننده دانشگاه خوارزمي تهران 
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://rph.khu.ac.ir
کلید واژه فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی، قطب روانشناسی استرس، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه خوارزمی
 
 
ردیف 7
عنوان فارسی مجله پژوهش های کاربردی روانشناسی
عنوان لاتین Journal of applied psychological research
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
منتشر کننده دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://japr.ut.ac.ir
کلید واژه فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، خوراسگان، دانشگاه آزاد
 
 
ردیف 8
عنوان فارسی فصلنامه اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی
عنوان لاتین Thought and Behavior in Clinical Psychology
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
منتشر کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jtbcp.riau.ac.ir/
کلید واژه فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، خوراسگان، دانشگاه آزاد
 
 
ردیف 9
عنوان فارسی مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی
عنوان لاتین Developmental Pscychology
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب
منتشر کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journals.azad.ac.ir/jip/
کلید واژه مجله روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، دانشگاه آزاد، روانشناسی رشد
 
 
ردیف 10
عنوان فارسی فصلنامه روانشناسی شناختی
عنوان لاتین Journal of Cognitive Psychology (JCP)
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه خوارزمی
منتشر کننده دانشگاه خوارزمی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jcp.khu.ac.ir/
کلید واژه فصلنامه روانشناسی شناختی، دانشگاه خوارزمی،
 
 
ردیف 11
عنوان فارسی دو فصلنامه روانشناسی معاصر
عنوان لاتین Contemporary psychology
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز انجمن روانشناسی ایران
منتشر کننده انجمن روانشناسی ایران
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.bjcp.ir/
کلید واژه روانشناسی معاصر، انجمن روانشناسی ایران
 
 
ردیف 12
عنوان فارسی نشریه بین المللی روانشناسی
عنوان لاتین International journal of psychology(IPA)
زبان مجله انگلیسی
نوع نمایه علمی پژوهشی
صاحب امتیاز انجمن روانشناسی ایران
منتشر کننده انجمن روانشناسی ایران
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.iranpa.org/portal/Default.aspx?alias=www.iranpa.org/portal/ijp
http://isj.iup.ir/index.aspx?pid=95744&jid=197
کلید واژه نشریه بین المللی روانشناسی، انجمن روانشناسی ایران
 
 
ردیف 13
عنوان فارسی فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز
منتشر کننده دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://iranpa.org/Portal/Default.aspx?tabid=96
کلید واژه فصلنامه روانشناسی دانشگاه تبریز، پژوهش های نوین روانشناختی، تبریز
 
 
ردیف 14
عنوان فارسی فصلنامه روانشناسی کاربردی
عنوان لاتین Quarterly journal of applied psychology
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه شهید بهشتی
منتشر کننده دانشگاه شهید بهشتی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://isj.iup.ir/index.aspx?pid=95744&jid=31
http://fep.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=4619
کلید واژه فصلنامه روانشناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی
 
 
ردیف 15
عنوان فارسی مجله ایرانی روانشناسی بالینی
عنوان لاتین Iranian journal of clinical psychology (IJCP)
زبان مجله انگلیسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
منتشر کننده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://ijcp.uswr.ac.ir/
کلید واژه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 
 
ردیف 16
عنوان فارسی مجله خانواده پژوهی
عنوان لاتین Journal of Family research
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
منتشر کننده پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://fri.sbu.ac.ir/Default.aspx?tabid=1724
کلید واژه مجله خانواده پژوهی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی
 
 
ردیف 17
عنوان فارسی مجله تحقیقات علوم رفتاری
عنوان لاتین Journal of research in behavioural science
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه اصفهان
منتشر کننده مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه اصفهان
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله 1000000ریال برای هر مقاله
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://rbs.mui.ac.ir
کلید واژه مجله تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه اصفهان، مرکز تحقیقات علوم رفتاری
 
 
ردیف 18
عنوان فارسی مجله اصول بهداشت روانی
عنوان لاتین Journal of Fundamentals of Mental Health
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی مشهد
منتشر کننده دانشگاه علوم پزشکی مشهد
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jfmh.mums.ac.ir
کلید واژه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 
 
ردیف 19
عنوان فارسی فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات روان شناختی
عنوان لاتین Quarterly Journal of Psychological Studies
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه الزهرا
منتشر کننده دانشگاه الزهرا
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journals.alzahra.ac.ir/psychstudies/
کلید واژه مطالعات روان شناختی، دانشگاه الزهرا
 
 
ردیف 20
عنوان فارسی فصلنامه علمی و پژوهشی اندازه گیری های تربیتی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه علامه طباطبایی
منتشر کننده دانشگاه علامه طباطبایی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی
لینک ورود به مجله http://journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=10
کلید واژه فصلنامه علمی و پژوهشی اندازه گیری های تربیتی، روانشناسی تربیتی، روانسنجی، اعتبار و پایایی
 
 

 
 

ردیف 21
عنوان فارسی دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت (دانشور رفتار)
عنوان لاتین Clinical psychology & personality (CPAP)
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشگاه شاهد
منتشر کننده دانشگاه شاهد
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله 1000000 ریال به ازای هر مقاله
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://cpap.shahed.ac.ir/
کلید واژه روانشناسی بالینی، روانشناسی شخصیت،  دو فصلنامه روانشناسی بالینی و شخصیت، دانشور رفتار
 
 
 

ردیف 22
عنوان فارسی فصلنامه تازه های رواندرمانی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دكتر محمدمهدي خديوي زند
منتشر کننده دكتر محمدمهدي خديوي زند
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی
لینک ورود به مجله http://www.magiran.com/maginfo.asp?mgID=1656
کلید واژه تازه های رواندرمانی، مشهد، خدیوی زند
 
 
 

ردیف 23
عنوان فارسی پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
عنوان لاتین Research in Clinical Psychology and Counselings
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
منتشر کننده دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://tpccp.um.ac.ir/
کلید واژه پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره، دانشگاه فردوسی، علوم تربیتی
 
 
 

ردیف 24
عنوان فارسی مجله تحقیقات علوم رفتاری
عنوان لاتین Journal of Behavioral Sciences (JBS)
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش-
 CINAHL, EBSCO, Academic Search Complete, Academic Search Elite
 Index Copernicus, DOAJ, ISC, SID, Iranmedex,
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله- مرکز تحقیقات علوم رفتاری
منتشر کننده دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله- مرکز تحقیقات علوم رفتاری
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.jbs.ir/
کلید واژه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 
 
 

ردیف 25
عنوان فارسی مجله تخصصی پژوهش و سلامت
عنوان لاتین Journal of research & health
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش-EBSCO
صاحب امتیاز مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد
منتشر کننده مرکز تحقيقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گناباد
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jrh.gmu.ac.ir/
کلید واژه مجله تخصصی پژوهش و سلامت، علوم پزشکی گناباد، مرکز تحقیقات وتوسعه اجتماعی
 
 
 

ردیف 26
عنوان فارسی -
عنوان لاتین Journal of Family and Reproductive Health
زبان مجله انگلیسی
نوع نمایه علمی پژوهش-EBSCO
صاحب امتیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران
منتشر کننده دانشگاه علوم پزشکی تهران
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار آنلاین
لینک ورود به مجله http://jfrh.tums.ac.ir/
کلید واژه مجله تخصصی پژوهش و سلامت، علوم پزشکی گناباد، مرکز تحقیقات وتوسعه اجتماعی
 
 
 

ردیف 27
عنوان فارسی مجله مطالعات ناتوانی
عنوان لاتین Middle eastern journal of disability studies(JDS)
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهشی
صاحب امتیاز -
منتشر کننده -
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله 4500000ریال بابت داوری و انتشار مقاله
نوع انتشار - آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.jdisabilstud.ir/
کلید واژه مجله تخصصی پژوهش و سلامت، علوم پزشکی گناباد، مرکز تحقیقات وتوسعه اجتماعی
 
 
 

ردیف 28
عنوان فارسی مجله تحقیقات سلامت
عنوان لاتین Journal of Community Health Research (JCHR)
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز  دانشگاه علوم پزشکی یزد
منتشر کننده  دانشگاه علوم پزشکی یزد
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jrh.gmu.ac.ir/
کلید واژه مجله تخصصی پژوهش و سلامت، علوم پزشکی گناباد، مرکز تحقیقات وتوسعه اجتماعی
 
 
 

ردیف 29
عنوان فارسی مجله روانشناسی و دین
عنوان لاتین Journal of Community Health Research (JCHR)
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
منتشر کننده موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://ravanshenasi.nashriyat.ir/
کلید واژه مجله روانشناسی و دین، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، روانشناسی، دین
 
 
 

ردیف 30
عنوان فارسی فصلنامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
عنوان لاتین Journal of clinical psychology of child and adolescent
زبان مجله فارسی
نوع نمایه نامشخص
صاحب امتیاز  دانشگاه ملایر
منتشر کننده  دانشگاه ملایر
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.malayeru.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=1565b515-d482-4701-a56f-8c7704fa07d5
کلید واژه فصلنامه روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، بالینی کودک
 
 
 

ردیف 31
عنوان فارسی تازه های روانپزشکی کودک و نوجوان
عنوان لاتین Advances in Child and Adolescent Psychiatry
زبان مجله فارسی
نوع نمایه -
صاحب امتیاز  انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان
منتشر کننده  انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار نامشخص
لینک ورود به مجله http://journal.iacap.ir/
کلید واژه تازه های روانپزشکی کودک و نوجوان، بالینی کودک، انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان
 
 
 

ردیف 32
عنوان فارسی  
عنوان لاتین Iranian Journal of Cognition and Education (IJCE)
زبان مجله انگلیسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
منتشر کننده  دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://ijce.semnan.ac.ir/
کلید واژه مجله تخصصی پژوهش و سلامت، علوم پزشکی گناباد، مرکز تحقیقات وتوسعه اجتماعی
 
 
 

ردیف 33
عنوان فارسی مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری
عنوان لاتین Journal of research of cognitive and behavioral sciences
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز  دانشگاه اصفهان
منتشر کننده  دانشگاه اصفهان
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://uijs.ui.ac.ir/cbs/
کلید واژه مجله پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، علوم شناختی، دانشگاه اصفهان
 
 
 

ردیف 34
عنوان فارسی فصلنامه تخصصی روانسنجی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه  -
صاحب امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
منتشر کننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار نا مشخص
لینک ورود به مجله http://jpsy.riau.ac.ir/
کلید واژه روانسنجی، اعتبار، آمار
 
 
 

ردیف 35
عنوان فارسی مجله دستاورد هاي روانشناختي
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز  دانشگاه شهید چمران اهواز
منتشر کننده  دانشگاه شهید چمران اهواز
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/index.php/code3dr/index
کلید واژه مجله دستاورد هاي روانشناختي، دانشگاه چمران، روانشناسی و علوم تربیتی
 
 
 

ردیف 36
عنوان فارسی مجله علمی- پژوهشی روانشناسی افراد استثنایی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز  دانشگاه علامه طباطبایی
منتشر کننده  دانشگاه علامه طباطبایی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=12
کلید واژه مجله علمی- پژوهشی روانشناسی افراد استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی
 
 
 

ردیف 37
عنوان فارسی فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز  دانشگاه علامه طباطبایی
منتشر کننده  دانشگاه علامه طباطبایی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://journal.atu.ac.ir/content.php?pagename=journal&journal_id=13
کلید واژه فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
 
 
 

ردیف 38
عنوان فارسی تازه های علوم شناختی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز پژوهشکده علوم شناختی
منتشر کننده پژوهشکده علوم شناختی
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله 300000ریال بابت داوری
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://www.iricss.org/fa/Publications/Pages/AiCS.aspx
کلید واژه تازه های علوم شناختی، پژوهشکده علوم شناختی، علوم شناختی
 
 
 

ردیف 39
عنوان فارسی فصلنامه خانواده و پژوهش
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
منتشر کننده پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://rie.ir/index.aspx?siteid=75&pageid=1093
کلید واژه فصلنامه خانواده و پژوهش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، خانواده درمانی، مشاوره خانواده
 
 
 

ردیف 40
عنوان فارسی روش ها و مدل های روانشناختی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
منتشر کننده  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله http://jpmm.miau.ac.ir/
کلید واژه روش ها و مدل های روانشناختی، فنون روانشناختی،
 
 
 

ردیف 41
عنوان فارسی فصلنامه علوم روانشناختی
عنوان لاتین  
زبان مجله فارسی
نوع نمایه علمی پژوهش
صاحب امتیاز دکتر محمود منصور
منتشر کننده دکتر محمود منصور
ضریب تأثیر (Impact factor) -
هزینه انتشار مقاله ندارد
نوع انتشار چاپی/ آنلاین
لینک ورود به مجله www.psychoscience.ir 
تهران، جلال آل احمد، روبروي كوي نصر، اول نسيم 
کلید واژه فصلنامه علوم روانشناختی، منصور